ICT, intellectuele eigendom en privacy
Datalekken en beveiliging


Juridisch advies bij datalekken.

Iedere organisatie is verplicht om op een verantwoorde manier om te gaan met persoonsgegevens. Een adequate beveiliging is daarvoor van groot belang. Daarmee voorkomt een organisatie ook dat de gegevens worden gelekt (datalek). Bij een datalek gaat het om gevallen waarin er sprake is van een ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het (on)opzettelijk verlies, de vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een kwijtgeraakte USB-stick, een gestolen laptop, een inbraak door een hacker of een malware-besmetting. Volgens de AVG moeten organisaties in dat kader passende (organisatorische en technische) maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligingen. Denk dus niet alleen aan het hebben van een goede technische beveiliging (bijvoorbeeld (twee factor) authenticatie, pseudonimiseren/versleuteling gegevens, firewalls, back-up, logging etc.) maar ook aan het treffen van organisatorische maatregelen. Wij kunnen met organisaties meedenken over dit onderwerp en hen adviseren over een goede beveiliging en het voorkomen van datalekken. Is er (desondanks) sprake van een datalek? Dan moet de betreffende organisatie snel handelen om de schade voor de betrokkenen en de organisatie zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken. Wij kunnen organisaties daarbij begeleiden en in overleg met hen bepalen of een datalek moet worden gemeld - en aan welke partijen. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.

Actualiteiten.